Akademik Yayınlar

2018 Yılı Akademik Yayınlar

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamındaki Dergilerde)

1.      Durak, H. Y., & Saritepeci, M. (2018). Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model. Computers & Education116, 191-202.

2.      Cukurbasi, B., & Kiyici, M. (2018-Baskıda). High School Students’ Views on the PBL Activities Supported via Flipped Classroom and LEGO Practices. Educational Technology & Society, 21(2), 40–55.

 

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamın Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde)

1.      Karaoğlan Yılmaz, F. G., Gökkurt, B., Yaşar Z. Using digital stories to reduce misconceptions and mistakes about fractions: an action study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Doi: 10.1080/0020739X.2017.1418919

2.      Karaoğlan Yılmaz, F. G., Olpak, Y. Z. ve Yılmaz, R. The effect of the metacognitive support via pedagogical agent on self-regulation skills. Journal of Educational Computing Research, Doi: 10.1177/0735633117707696

3.      Çukurbaşı, B. Ve Kıyıcı M. (2018-Baskıda). Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, X(X), XX-XX.

 

2017 Yılı Akademik Yayınlar

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamındaki Dergilerde)

1.      Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2017).  Social presence and transactional distance as an antecedent to knowledge sharing in virtual learning communities. Journal of Educational Computing Research, 55(6), 844-864., Doi: 10.1177/0735633116688319.

2.      Yılmaz, R, Karaoğlan Yılmaz, F. G. ve Kılıç Çakmak, E. (2017).  The impact of transactive memory system and interaction platform in collaborative knowledge construction on social presence and self-regulation. Interactive Learning Environments, 25(8), 949-969., Doi: 10.1080/10494820.2016.1224905

3.      Yılmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251–260. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563216309141

4.      Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). The impact of interactive environment and metacognitive support on academic achievement and transactional distance in online learning. Journal of Educational Computing Research, 55(1), 95–122. Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0735633116656453

 

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamın Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde)

1.      Karaoğlan Yılmaz F. G. (2017). Predictors of community of inquiry in a flipped classroom model. Journal of Educational Technology Systems, 46(1), 87-102., Doi: 10.1177/0047239516686047.

2.      Sezer, B., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve Geleneksel Yüz Yüze Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının. Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 264–288.

3.      Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., Öztürk, H. T., & Karademir, T. (2017). Lise öğrencilerinin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarının incelenmesi: Bartın ili örneği. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 7(1), 83–114. Retrieved from http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/pegegog.2017.004/pegegog.2017.004

4.      Yılmaz, R. (2017). Problems experienced in evaluating success and performance in distance education a case study. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 18(1), 39–51. Retrieved from http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=1295

5.      Durak H., & Seferoğlu S., S. (2017). Öğretmenlerin Bakışıyla Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2).

6.      Çukurbaşı B. ve Kıyıcı M. (2017).  An Investigation of the Effects of Problem-Based Learning Activities Supported via Flipped Classroom and LEGO-LOGO Practices on the Success and Motivation of High School Students.  International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 191-206., Doi: 10.15345/iojes.2017.01.013

 

Ulusal Makaleler (ULAKBİM kapsamında taranan dergilerde)

1. Karaoğlan Yılmaz, F. G. ve Çavuş Ezin Ç. (2017). Ebeveynlerin bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 41-57., Doi: 10.17943/etku.288874

Yılmaz, R. (2017). Sanal öğrenme topluluğundaki öğrencilerin bilgi paylaşma davranışlarına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 7(1), 16–30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etku/issue/27428/288486

2. Çukurbaşı, B. ve Karamete, A. (2017). Üç Boyutlu Sanal Ortamlarda Beş Aşamalı Modelin Uygulanması.  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 36-36., Doi: 10.17860/mersinefd.305754

3. Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, A. (2017). Preservice Teachers’ Views About Flipped Classroom Model. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), s. 77-92.

 

Ulusal Makaleler (Diğer Dergilerde)

1. Işık, A.D., Çukurbaşı, B., Fidan, M., Debbağ, M., ve Erkan, E. (2017).  Tablet Bilgisayarlar İçin İnternet Tabanlı Ölçme-Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi: İlkelerin Belirlenmesi.  Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1), 21-34.

 

Uluslararası Bildiriler

1.      Karaoğlan Yılmaz, F. G., Öztürk H. T., Yılmaz, R. (2017). The effect of structure in flipped classroom designs for deep and surface learning approaches. International Educational Technology Conference (IETC) 2017, 732-750. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2.      Olpak, Y. Z., Karaoğlan Yılmaz, F. G. ve Yılmaz, R. (2017). Development of a student evaluation form toward peer instruction. International Conference on New Horizons in Education (INTE) 2017, 839-845. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3.      Durak, A. ve Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2017).  Artırılmış gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi.  5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu - ITTES, 2017), 58-58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4.      Karaoğlan Yılmaz, F. G ve Kılıç, A. E. (2017).  Ortaokul öğrencilerinin blog kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi. 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu - ITTES, 2017), 318-318. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5.      Karaoğlan Yılmaz, F. G., Gökkurt, B., & Yaşar, Z. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Hikâyelerle Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya,

6.      Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., Sezer, B., & Erduran, T. (2017.). Sağlık profesyonellerinin epistemolojik inançlarının yaşam boyu öğrenme bağlamında incelenmesi. Presented at the Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017, Antalya.

7.      Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2017). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

8.      Paloğlu, V. C., Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

9.      Yılmaz, R., & Afacan, E. (2017). Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

10.  Durak, H., Karaoğlan Yılmaz, F., G., Yılmaz, R. & Öztürk, H., T. (2017). Examining pre-service teachers’ media literacy level with some variables. EdMedia 2017, 20-23 June 2017. Washington D.C.

11.  Karaoğlan Yılmaz, F., G., Yılmaz, R., Durak, H. & Öztürk, H., T. (2017).  Examining opinions of pre-service teachers about the use of educational Infographics. EdMedia 2017, 20-23 June 2017. Washington D.C.

12.  Durak, H., Sarıtepeci M. ve Durak, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Öz-Yeterliliklerinin ISTE Standartlarına Göre Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

13.  Sarıtepeci M., Durak, H. ve Durak, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

14.  Sarıtepeci M. ve Durak, H. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

15.  Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). Öğretmen adaylarının internet teknolojileri tercihlerindeki değişimin incelenmesi. 7th International Congress of Research in Education, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

16.  Yavuz Konokman, G., Çukurbaşı, B. ve Güler, B. (2017). Öğretmen adaylarının Öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretim dirençlerinin LEGO robotik öğretim uygulamalarını kabullerine etkisi. 7th International Congress of Research in Education, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

17.  Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ilgili yayınların yöntemsel ve ortam özellikleri açısından incelenmesi. 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye

18.  Çam, E., Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). LEGO robotic öğretim uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye.

19.  Debbağ, M., Fidan, M., Çukurbaşı, B. (2017).  Web Tabanlı Etkileşimli Zihin Haritası ve Kâğıt-Kalem Kullanarak Zihin Haritası Hazırlamaya Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi.  3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 130-131.

20.  Debbağ, M., Fidan, M., Çukurbaşı, B. (2017).  Öğretmen Adaylarının LEGO Robotik Öğretim, Artırılmış Gerçeklik ve Ters Yüz Edilmiş Sınıf Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları.  International Conference on Quality in Higher Education.

21.  Kansızoğlu, H.B. ve Çukurbaşı, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarına göre sosyal medya araçları: Medya okuryazarlığı açısından bir inceleme. 3. Cyprus International Congress of Education Research, 7-10 Aralık 2017, Gazimağusa, KKTC.

Kitap Bölümü

1.  Sarıtepeci, M., & Durak, H. (2017). Analyzing the Effect of Block and Robotic Coding Activities on Computational Thinking in Programming Education. In, I. Koleva & G. Duman (Eds.). Educational Research and Practice, (Chapter 49, pp. 490-501). St. Kliment Ohridski University Press.

 

Projeler

 İlkokul öğrencilerine yönelik dijital hikâyenin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-SOS-A-001 /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Programlama Öğretim Sürecinde Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri İle Öğrenme Sonuçları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Matematik Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Kavram Karikatürü Ve Kavram Haritası Kullanımının Etkisi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağındaki (Eba) Bilgi Arama Süreçlerinin Göz İzleme Yöntemi İle İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeyleri İle Yönetişim Becerilerinin Geliştirilmesi: TPAB Modeli ve Yönetişim İlkelerine Dayalı Öğretim Tasarımı. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2016-SOS-A-011/Kapsamlı Araştırma Projesi. Tamamlandı.

Dijital Okuryazarlık Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Araştırmacı. Ulusal Destekli Özel Kuruluş Projesi, Proje No: SEADBAP2017-5, Tamamlandı.

 

 

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü 0 378 223 52 07 - 0 378 223 52 08 - egitim@bartin.edu.tr -

Copyright Bartın Üniversitesi