Akademik Yayınlar

2017 Yılı Akademik Yayınlar

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamındaki Dergilerde)

1. Yılmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251–260. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563216309141

2. Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). The impact of interactive environment and metacognitive support on academic achievement and transactional distance in online learning. Journal of Educational Computing Research, 55(1), 95–122. Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0735633116656453

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamın Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde)

1. Sezer, B., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve Geleneksel Yüz Yüze Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının. Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 264–288.

2. Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., Öztürk, H. T., & Karademir, T. (2017). Lise öğrencilerinin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarının incelenmesi: Bartın ili örneği. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 7(1), 83–114. Retrieved from http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/pegegog.2017.004/pegegog.2017.004

3. Yılmaz, R. (2017). Problems experienced in evaluating success and performance in distance education a case study. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 18(1), 39–51. Retrieved from http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=1295

4. Durak H., & Seferoğlu S., S. (2017). Öğretmenlerin Bakışıyla Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2).

5. Çukurbaşı B. ve Kıyıcı M. (2017).  An Investigation of the Effects of Problem-Based Learning Activities Supported via Flipped Classroom and LEGO-LOGO Practices on the Success and Motivation of High School Students.  International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 191-206., Doi: 10.15345/iojes.2017.01.013

Ulusal Makaleler (ULAKBİM kapsamında taranan dergilerde)

1. Yılmaz, R. (2017). Sanal öğrenme topluluğundaki öğrencilerin bilgi paylaşma davranışlarına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 7(1), 16–30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etku/issue/27428/288486

2. Çukurbaşı, B. ve Karamete, A. (2017).  Üç Boyutlu Sanal Ortamlarda Beş Aşamalı Modelin Uygulanması.  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 36-36., Doi: 10.17860/mersinefd.305754

Ulusal Makaleler (Diğer Dergilerde)

1. Işık, A.D., Çukurbaşı, B., Fidan, M., Debbağ, M., ve Erkan, E. (2017).  Tablet Bilgisayarlar İçin İnternet Tabanlı Ölçme-Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi: İlkelerin Belirlenmesi.  Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1), 21-34.

Uluslararası Bildiriler

1.  Karaoğlan Yılmaz, F. G., Gökkurt, B., & Yaşar, Z. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Hikâyelerle Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya,

2. Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., Sezer, B., & Erduran, T. (2017.). Sağlık profesyonellerinin epistemolojik inançlarının yaşam boyu öğrenme bağlamında incelenmesi. Presented at the Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017, Antalya.

3.  Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2017). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

4.  Paloğlu, V. C., Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

5.  Yılmaz, R., & Afacan, E. (2017). Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

6. Durak, H., Karaoğlan Yılmaz, F., G., Yılmaz, R. & Öztürk, H., T. (2017). Examining pre-service teachers’ media literacy level with some variables. EdMedia 2017, 20-23 June 2017. Washington D.C.

7. Karaoğlan Yılmaz, F., G., Yılmaz, R., Durak, H. & Öztürk, H., T. (2017).  Examining opinions of pre-service teachers about the use of educational Infographics. EdMedia 2017, 20-23 June 2017. Washington D.C.

8. Durak, H., Sarıtepeci M. ve Durak, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Öz-Yeterliliklerinin ISTE Standartlarına Göre Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

9. Sarıtepeci M., Durak, H. ve Durak, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

10.  Sarıtepeci M. ve Durak, H. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

11.  Çukurbaşı B. ve Kıyıcı M. (2017).  Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli İle İlgili Yayınların Yöntemsel ve Ortam Özellikleri Açısından İncelenmesi.  11. International Computer and Instructional Technologies Symposium. Özet Bildiri/Sözlü Sunum, 24-26 Mayıs 2017. İnönü Üniversitesi, Malatya.

12.  Çam, E., Çukurbaşı B. ve Kıyıcı M. (2017).  LEGO Robotik Öğretim Uygulamaları İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi.  11. International Computer and Instructional Technologies Symposium. Özet Bildiri/Sözlü Sunum, 24-26 Mayıs 2017. İnönü Üniversitesi, Malatya.

13.  Çukurbaşı B. ve Kıyıcı M. (2017).  Öğretmen Adaylarının İnternet Teknolojileri Tercihlerindeki Değişimin İncelenmesi.  VII. International Congress on Research in Education (ICRE), s. 85. Özet Bildiri/Sözlü Sunum, 27-29 Nisan 2017. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

14.  Yavuz Konokman, G., Çukurbaşı, B. ve Güler, B. (2017).  Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Dirençlerinin LEGO Robotik Öğretim Uygulamalarını Kabullerine Etkisi.  VII. International Congress on Research in Education (ICRE), s. 78. Özet Bildiri/Sözlü Sunum, 27-29 Nisan 2017. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Kitap Bölümü

1.  Sarıtepeci, M., & Durak, H. (2017). Analyzing the Effect of Block and Robotic Coding Activities on Computational Thinking in Programming Education. In, I. Koleva & G. Duman (Eds.). Educational Research and Practice, (Chapter 49, pp. 490-501). St. Kliment Ohridski University Press.


Projeler

Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Programlama Öğretim Sürecinde Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri İle Öğrenme Sonuçları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Matematik Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Kavram Karikatürü Ve Kavram Haritası Kullanımının Etkisi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağındaki (Eba) Bilgi Arama Süreçlerinin Göz İzleme Yöntemi İle İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeyleri İle Yönetişim Becerilerinin Geliştirilmesi: TPAB Modeli ve Yönetişim İlkelerine Dayalı Öğretim Tasarımı. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2016-SOS-A-011/Kapsamlı Araştırma Projesi

 

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Tel: 0 378 223 52 07 Belge Geçer: 0 378 223 52 08 E-posta: egitim@bartin.edu.tr

Copyright Bartın Üniversitesi