Akademik Yayınlar

2018 Yılı Akademik Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Kitap Bölümü

 

Karaoğlan Yılmaz, F. G., Yılmaz, R., & Durak, H. (2018). A Review on the Opinions of Teachers About the Development of Computational Thinking Skills in K-12. In, T. Ozturk (Eds.). Teaching Computational Thinking in Primary Education, (Chapter 9, pp. 157-181). IGI Global.

 

Yilmaz, R., Yilmaz, F. G. K., & Ezin, C. C. (2018). Self-Directed Learning With Technology and Academic Motivation as Predictors of Tablet PC Acceptance. In Handbook of Research on Mobile Devices and Smart Gadgets in K-12 Education (pp. 87-102). IGI Global.

 

Durak, H. Y., & Güyer, T. (2018). Design and Development of an Instructional Program for Teaching Programming Processes to Gifted Students Using Scratch. In Curriculum Development for Gifted Education Programs (Chapter 4, pp. 61-99). IGI Global.

 

 

SCI-SSCI Kapsamında Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karaoğlan Yılmaz, F. G., Olpak, Y. Z. ve Yılmaz, R. (2018) The effect of the metacognitive support via pedagogical agent on self-regulation skills. Journal of Educational Computing Research, 56 (2), 159-180. Doi: 10.1177/0735633117707696

Yılmaz, R., & Yurdugül, H. (baskıda) Cyberloafing in IT classrooms: exploring the role of the psycho-social environment in the classroom, attitude to computers and computing courses, motivation and learning strategies. Journal of Computing in Higher Education, 1-23.

Durak, H. Y. & Sarıtepeci, M. (2018). Analysis of the relation between computational thinking skills and various variables with the structural equation model. Computers& Education, 116, 191-202.

Durak, H. Y. (2018). Modeling of variables related to problematic internet usage and problematic social media usage in adolescents. Current Psychology, 1-13.

Yildiz Durak, H. (2018). Digital story design activities used for teaching programming effect on learning of programming concepts, programming selfefficacy, and participation and analysis of student experiences. Journal of Computer Assisted Learning.

ÇUKURBAŞI B. ve KIYICI M. (2018). High School Students’ Views on the PBL Activities
Supported via Flipped Classroom and LEGO Practices. Educational Technology & Society, 21(2), 46-
61. (Yayın No: 3557893)

 

E-SCI ve Alan İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karaoglan Yilmaz, F. G., & Durak, H. (2018). Examining pre-service teachers’ opinions about digital story design. Education and Information Technologies. 23 (3), 1277–1295.

Karaoğlan Yılmaz, F. G., Gökkurt, B., Yaşar Z. Using digital stories to reduce misconceptions and mistakes about fractions: an action study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Doi: 10.1080/0020739X.2017.1418919

Durak, H. Y. (2018). What Would You Do Without Your Smartphone? Adolescents’ Social Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a Predictor of Nomophobia. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 151-163.

 

TR DİZİN Kapsamında Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yılmaz, R., & Beşkaya, Y.M. (2018). Eğitim yöneticilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.

Yıldız-Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 1–19.

ÇUKURBAŞI B. ve KIYICI M. (2018). An Analysis on the Change In Preferences Of Preservice
Teachers Towards Use Of The Internet Technologies In Teaching. Kastamonu Eğitim Dergisi,
26(3), 1-10., Doi: 10.24106/kefdergi.413325 (Yayın No: 4270840)

ÇUKURBAŞI B. ve KIYICI M. (2018). Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya Yönelik
Görüşlerinin İncelenmesi: Weebly Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-
14., Doi: 10.17679/inuefd.288198 (Yayın No: 4229904)

ÇUKURBAŞI B., YAVUZ KONOKMAN G., GÜLER B. ve KARTAL S. E. (2018). LEGO
Robotik Öğretim Uygulamalarının Kabulü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 191-214., Doi: 10.14686 /
buefad.337738 (Yayın No: 4190168)

 

Diğer Dizinlerde Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yılmaz, F. G. K., Dilen, A., & Durmuş, H. Lise Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Araçlarını Kullanma Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi The Examination of High School Students’ Self-Efficacy Levels of Mobile Learning Tools. Educational Studies5(1), 1-12.

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

Karaoğlan Yılmaz, F. G., Yılmaz, R. & Kılıç, A. E. (2018). Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlarının İncelenmesi. International Child and Information Safety Congress "Dijital Games. April 11–13, 2018 – Ankara, TURKEY

Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Kılıç, A. E. (2018). Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılıkları ile Yalnızlık, Saldırganlık ve Depresyon Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. International Child and Information Safety Congress "Dijital Games. April 11–13, 2018 – Ankara, TURKEY

Güyer, T., Yıldız Durak, H., Sarıtepeci, M., & Şahin, Z. (2018). Dijital Oyun Oynayan Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Oynadıkları Oyun Türleri, Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi. International Child and Information Safety Congress "Dijital Games. April 11–13, 2018 – Ankara, TURKEY

Güyer, T., Sarıtepeci, M., Yıldız Durak, H., & Şahin, Z. (2018). Kişisel Değişkenlere ve Akademik Başarına Göre Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi. International Child and Information Safety Congress "Dijital Games. April 11–13, 2018 – Ankara, TURKEY

 

Yıldız Durak, H., & Şen, N. (2018). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ile Siber Aylaklık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. ICITS 2018-International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2-4 May 2018, İzmir.

 

Yıldız Durak, H., & Şahin, Z. (2018). Bilgisayar Bilimi Öğrencilerinin Programlama Öğretiminde App Inventor Kullanımı Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi. ICITS 2018-International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2-4 May 2018, İzmir.

 

Karaoğlan Yılmaz, F. G. & Sürer, S. (2018). Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Kaygı Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. ICITS 2018-International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2-4 May 2018, İzmir.

 

Kabataş, S. & Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2018). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi. ICITS 2018-International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2-4 May 2018, İzmir

 

Yılmaz, R., Sezer, B., & Yurdugül, H. (2018).   Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumları ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış. ICITS 2018-International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2-4 May 2018, İzmir.

 

Yılmaz, R., Sezer, B., & Yurdugül, H. (2018).  Üniversite Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. ICITS 2018-International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2-4 May 2018, İzmir

 

 

2017 Yılı Akademik Yayınlar

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamındaki Dergilerde)

1.      Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2017).  Social presence and transactional distance as an antecedent to knowledge sharing in virtual learning communities. Journal of Educational Computing Research, 55(6), 844-864., Doi: 10.1177/0735633116688319.

2.      Yılmaz, R, Karaoğlan Yılmaz, F. G. ve Kılıç Çakmak, E. (2017).  The impact of transactive memory system and interaction platform in collaborative knowledge construction on social presence and self-regulation. Interactive Learning Environments, 25(8), 949-969., Doi: 10.1080/10494820.2016.1224905

3.      Yılmaz, R. (2017). Exploring the role of e-learning readiness on student satisfaction and motivation in flipped classroom. Computers in Human Behavior, 70, 251–260. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0747563216309141

4.      Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). The impact of interactive environment and metacognitive support on academic achievement and transactional distance in online learning. Journal of Educational Computing Research, 55(1), 95–122. Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0735633116656453

 

Uluslararası Makaleler (SCI/SSCI/AHCI Kapsamın Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde)

1.      Karaoğlan Yılmaz F. G. (2017). Predictors of community of inquiry in a flipped classroom model. Journal of Educational Technology Systems, 46(1), 87-102., Doi: 10.1177/0047239516686047.

2.      Sezer, B., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2017). Çevrimiçi ve Geleneksel Yüz Yüze Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının. Karşılaştırılması: Deneysel Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 264–288.

3.      Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., Öztürk, H. T., & Karademir, T. (2017). Lise öğrencilerinin güvenli bilgisayar ve internet kullanım farkındalıklarının incelenmesi: Bartın ili örneği. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 7(1), 83–114. Retrieved from http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/pegegog.2017.004/pegegog.2017.004

4.      Yılmaz, R. (2017). Problems experienced in evaluating success and performance in distance education a case study. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 18(1), 39–51. Retrieved from http://tojde.anadolu.edu.tr/makale_goster.php?id=1295

5.      Durak H., & Seferoğlu S., S. (2017). Öğretmenlerin Bakışıyla Öğretmenlerde Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2).

6.      Çukurbaşı B. ve Kıyıcı M. (2017).  An Investigation of the Effects of Problem-Based Learning Activities Supported via Flipped Classroom and LEGO-LOGO Practices on the Success and Motivation of High School Students.  International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 191-206., Doi: 10.15345/iojes.2017.01.013

 

Ulusal Makaleler (ULAKBİM kapsamında taranan dergilerde)

1. Karaoğlan Yılmaz, F. G. ve Çavuş Ezin Ç. (2017). Ebeveynlerin bilgi güvenliği farkındalıklarının incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 41-57., Doi: 10.17943/etku.288874

Yılmaz, R. (2017). Sanal öğrenme topluluğundaki öğrencilerin bilgi paylaşma davranışlarına etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram Ve Uygulama, 7(1), 16–30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etku/issue/27428/288486

2. Çukurbaşı, B. ve Karamete, A. (2017). Üç Boyutlu Sanal Ortamlarda Beş Aşamalı Modelin Uygulanması.  Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 36-36., Doi: 10.17860/mersinefd.305754

3. Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, A. (2017). Preservice Teachers’ Views About Flipped Classroom Model. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), s. 77-92.

 

Ulusal Makaleler (Diğer Dergilerde)

1. Işık, A.D., Çukurbaşı, B., Fidan, M., Debbağ, M., ve Erkan, E. (2017).  Tablet Bilgisayarlar İçin İnternet Tabanlı Ölçme-Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi: İlkelerin Belirlenmesi.  Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1), 21-34.

 

Uluslararası Bildiriler

1.      Karaoğlan Yılmaz, F. G., Öztürk H. T., Yılmaz, R. (2017). The effect of structure in flipped classroom designs for deep and surface learning approaches. International Educational Technology Conference (IETC) 2017, 732-750. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2.      Olpak, Y. Z., Karaoğlan Yılmaz, F. G. ve Yılmaz, R. (2017). Development of a student evaluation form toward peer instruction. International Conference on New Horizons in Education (INTE) 2017, 839-845. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3.      Durak, A. ve Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2017).  Artırılmış gerçekliğin eğitsel uygulamaları üzerine ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi.  5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu - ITTES, 2017), 58-58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4.      Karaoğlan Yılmaz, F. G ve Kılıç, A. E. (2017).  Ortaokul öğrencilerinin blog kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi. 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu - ITTES, 2017), 318-318. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5.      Karaoğlan Yılmaz, F. G., Gökkurt, B., & Yaşar, Z. (2017). İlkokul Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Hikâyelerle Tasarlanan Etkinliklerin Uygulanması: Bir Eylem Araştırması. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya,

6.      Yılmaz, R., Karaoğlan Yılmaz, F. G., Sezer, B., & Erduran, T. (2017.). Sağlık profesyonellerinin epistemolojik inançlarının yaşam boyu öğrenme bağlamında incelenmesi. Presented at the Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2017, Antalya.

7.      Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2017). Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

8.      Paloğlu, V. C., Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

9.      Yılmaz, R., & Afacan, E. (2017). Öğretmenlerin Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik İnançlarının Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya

10.  Durak, H., Karaoğlan Yılmaz, F., G., Yılmaz, R. & Öztürk, H., T. (2017). Examining pre-service teachers’ media literacy level with some variables. EdMedia 2017, 20-23 June 2017. Washington D.C.

11.  Karaoğlan Yılmaz, F., G., Yılmaz, R., Durak, H. & Öztürk, H., T. (2017).  Examining opinions of pre-service teachers about the use of educational Infographics. EdMedia 2017, 20-23 June 2017. Washington D.C.

12.  Durak, H., Sarıtepeci M. ve Durak, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojileri Öz-Yeterliliklerinin ISTE Standartlarına Göre Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

13.  Sarıtepeci M., Durak, H. ve Durak, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

14.  Sarıtepeci M. ve Durak, H. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS-2017), 24-26 Mayıs 2017, İnönü Üniversitesi, Malatya.

15.  Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). Öğretmen adaylarının internet teknolojileri tercihlerindeki değişimin incelenmesi. 7th International Congress of Research in Education, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

16.  Yavuz Konokman, G., Çukurbaşı, B. ve Güler, B. (2017). Öğretmen adaylarının Öğretmen adaylarının teknoloji destekli öğretim dirençlerinin LEGO robotik öğretim uygulamalarını kabullerine etkisi. 7th International Congress of Research in Education, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

17.  Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ilgili yayınların yöntemsel ve ortam özellikleri açısından incelenmesi. 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye

18.  Çam, E., Çukurbaşı, B. ve Kıyıcı, M. (2017). LEGO robotic öğretim uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye.

19.  Debbağ, M., Fidan, M., Çukurbaşı, B. (2017).  Web Tabanlı Etkileşimli Zihin Haritası ve Kâğıt-Kalem Kullanarak Zihin Haritası Hazırlamaya Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi.  3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 130-131.

20.  Debbağ, M., Fidan, M., Çukurbaşı, B. (2017).  Öğretmen Adaylarının LEGO Robotik Öğretim, Artırılmış Gerçeklik ve Ters Yüz Edilmiş Sınıf Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları.  International Conference on Quality in Higher Education.

21.  Kansızoğlu, H.B. ve Çukurbaşı, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarına göre sosyal medya araçları: Medya okuryazarlığı açısından bir inceleme. 3. Cyprus International Congress of Education Research, 7-10 Aralık 2017, Gazimağusa, KKTC.

Kitap Bölümü

1.  Sarıtepeci, M., & Durak, H. (2017). Analyzing the Effect of Block and Robotic Coding Activities on Computational Thinking in Programming Education. In, I. Koleva & G. Duman (Eds.). Educational Research and Practice, (Chapter 49, pp. 490-501). St. Kliment Ohridski University Press.

 

Projeler

 İlkokul öğrencilerine yönelik dijital hikâyenin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-SOS-A-001 /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Öğrencilerinin İşbirlikli Programlama Öğretim Sürecinde Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri İle Öğrenme Sonuçları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Matematik Dersindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Dijital Kavram Karikatürü Ve Kavram Haritası Kullanımının Etkisi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağındaki (Eba) Bilgi Arama Süreçlerinin Göz İzleme Yöntemi İle İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2017-  /Kapsamlı Araştırma Projesi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüven Düzeyleri İle Yönetişim Becerilerinin Geliştirilmesi: TPAB Modeli ve Yönetişim İlkelerine Dayalı Öğretim Tasarımı. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Proje No: 2016-SOS-A-011/Kapsamlı Araştırma Projesi. Tamamlandı.

Dijital Okuryazarlık Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Araştırmacı. Ulusal Destekli Özel Kuruluş Projesi, Proje No: SEADBAP2017-5, Tamamlandı.