Tanıtım

Bölümümüz,

Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde Eğitim Fakültelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte öğretmenler yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılması sırasında kurulmuştur. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, mezunlarını “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni” unvanıyla alana yetiştirmektedir.

Bölümümüzün temel amacı,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında akademik perspektif kazandırmak, alan sorunlarını tespit etmek, öğretim tasarımı ve bilgisayar öğretimi alanında uygulamalı bilimsel çalışmalar üretmek üzere akademik insan gücü yetiştirmektir. İlk ve orta öğretimde çalışacak bilgisayar öğretmenlerini bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri hakkında güncel bilgi ile donatmaktır.

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yolları arayışına itmektedir. Böylece Öğretim-Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Bu durum son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve internet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak ve öğretmek, bu kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyen bireyleri yetiştirmektir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, bölümün birincil amacı öğretmen yetiştirmektir. Ancak öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultusunda lisansüstü eğitimlerine devam edebilmekte, ya da özel sektörde de farklı pozisyonlarda görev alabilmektedirler.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalının amacı; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretiminin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini özümsemiş; yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünen; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, öğrencilerle ve çevresiyle etkili iletişim kuran, iş birliği yapan, sorumluluk sahibi, alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli izleyen, hayat boyu öğrenme becerilerine sahip olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir.

Hedefimiz,

-Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,

-Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,

-Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecinde, verimli ve etkili kullanan; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlayan ve hazırlayan,

-Öğretim teknolojilerini ve materyallerini, bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilen; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alan ve gerektiğinde çevresindekilere destek olan,

-Problem çözme becerisi gelişmiş,

-Eleştirel düşünebilen,

-Takım halinde çalışabilen,

-Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden,

-Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,

-Öğretim ortamlarını tasarlayabilen,

-Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,

-Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi,

-Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlama açısından ilgili ve etkin öğretmeni yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.


Bartın BÖTE tanıtım videosu